Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Kolejne z poddziałań - 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

Rozpoczęła się kolejna edycja projektów unijnych. Pośród nich znaleźć można wiele ciekawych poddziałań, oferujących w liczną pomoc w realizacji wielu działań. Ciekawą propozycją dla przedsiębiorców może być poddziałanie 4.1.2 PO IR "Regionalne agendy naukowo-badawcze". Co warto wiedzieć o tym podziałaniu?

4.1.2 PO IR "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Beneficjentem dofinansowania z tego poddziałania może być konsorcjum z którego skład wchodzi:

 - co najmniej jedna jednostka naukowa, stanowiąca lidera,

 - co najmniej jedno przedsiębiorstwo (jednak nie więcej niż 5 podmiotów, przy czym udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Wsparcie udzielane z poddziałania można przeznaczyć na projekty, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

Jak dużo środków jest przeznaczonych na dofinansowania z poddziałania?
Alokacja środków na realizacji tego działania to 400 000 000 złotych podzielonych w stosunku do regionów słabiej i mocniej rozwiniętych gospodarczych.
Biznesplan w pozyskiwaniu dotacji

Podczas starań o dotacje obowiązkowe jest postępowanie według odpowiednich kroków, aby wszystko mogło odbyć się zgodnie z planem. Jest kilka ważnych szczegółów, o których trzeba pamiętać i dopilnować ich odpowiednio wcześnie.

Częsty problem stanowi konieczność stworzenia biznesplanu podczas gdy staramy się o dotację na start firmy. Warto jednak wiedzieć, że niemal każdy konkurs ma swój własny wzór biznesplanu, który może się w pewnych kwestiach różnić od innych. Odmienność stanowią m.in. formy zadawania pytań, czy tabele z analiza finansów. Powtarzającymi się kwestiami są np. strategia cenowa, strategia zarządzania firmą, czy zestawienie kosztów.

Podczas pisania własnego biznesplanu warto korzystać z gotowego wzoru, który jest ogólnodostępny w dokumentacji konkursowej danego programu dotacyjnego.

4.1.4 PO IR – kolejna szansa dla przedsiębiorców!


W ramach realizacji poddziałania 4.1.4 PO IR "Projekty aplikacyjne" zostaną przyznane dotacje na realizacje projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

O dotacje z poddziałania 4.1.4 PO IR ubiegać się mogą konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, składające się z nie więcej niż 5 podmiotów, w czym co najmniej 50% z nich musi być przedsiębiorstwami.

Na realizację celów poddziałania 4.1.4 PO IR zostało przeznaczanych łącznie 200 000 000 złotych, z czego 185 748 000 zł trafi do województw słabiej rozwiniętych, a 14 252 000 zł do lepiej rozwiniętych województw.

3.2. Innowacje w MŚP, POIR


W ramach działania 3.2 dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące rozwoju/rozbudowy przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, dzięki którym na rynek wejdą nowe lub ulepszone produkty i usługi.

Na czym polega działanie?

Działanie 3.2 wspiera projekty przyczyniające się do wprowadzenia nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjny produkt/usługa lub proces powinien zostać wprowadzony na rynek co najmniej w skali regionu. Inwestycje realizowane w ramach tego programu mają pomóc w rozwinięciu/rozbudowie przedsiębiorstw, zwiększyć skalę ich działalności, a także spowodować wzrost zasięgu oferty firm (stworzyć nowe rynki zbytu).
Kto może ubiegać się o dotację?

Dofinansowanie w ramach działania 3.2 mają szansę otrzymać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i mające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizujące projekt na terenie województwa śląskiego.