Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne PO IR na lata 2014-2020.

Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Pierwszy priorytet inwestycyjny będzie opierał się na udoskonalaniu infrastruktury badań i innowacji, podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w tym zakresie, a także wsparcie ośrodków kompetencji.

Drugi priorytet inwestycyjny będzie promował inwestycje przedsiębiorstw w:
→ badaniach i innowacjach,
→ rozwoju produktów i usług,
→ transferze technologii,
→ innowacjach społecznych i aplikacjach w zakresie usług publicznych,
→ tworzeniu sieci,
→ pobudzaniu popytu,
→ wspieranie badań technologicznych,
→ wspomaganiu i rozpowszechnianiu technologii o ogólnym przeznaczeniu,

Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

Pierwszy priorytet inwestycyjny oparty będzie na promowaniu przedsiębiorczości poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów i wsparciu tworzenia nowych firm,

Drugi priorytet inwestycyjny
to opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,

Trzeci priorytet inwestycyjny będzie polegał na wsparciu zdolności małych i średnich przedsiębiorstw w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji.