Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Konkretnie – czym są Fundusze Unijne?


Fundusze Unijne są środkami finansowymi, które pomagają krajom członkowskim Unii Europejskiej w modernizacji i restrukturyzacji gospodarki.

Obecnie możemy rozróżnić trzy rodzaje funduszy unijnych:
 1. Europejski Fundusz Społeczny
  Europejski Fundusz Społeczny to podstawowy instrument finansowy Unii, który wspiera zatrudnienie, poprawę warunków pracy, a także wyrównanie szans każdego z obywateli w kwestii poszukiwania pracy.
  Działanie tego funduszu polega na tym, że Unia Europejska przekazuje środki pieniężne do EFS (Europejski Fundusz Społeczny) państwom członkowskim, które korzystają z nich w celu realizowania programów operacyjnych. W ramach tego programu, promuje się również projekty związane z zatrudnianiem przez instytucje publiczne i prywatne.
 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)został powołany w celu zmniejszanie dysproporcji występujących w poziomie rozwoju regionów, które należą do Unii Europejskiej.
  Działalność EFRR koncentruje się na dziedzinach takich, jak ochrona i poprawa stanu środowiska, rozwój turystyki, rozwój kultury, rozwój lokalnego zatrudnienia.
 1. Fundusz Spójności.
  Został powołany, aby zmniejszyć różnice pomiędzy krajami Unii Europejskiej w kwestii gospodarczo-społecznej, które pojawiły się wraz z przystąpieniem kolejnych państw członkowskich. Następnie fundusz ten miał udzielić wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.