Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Ogólne informacje o Umowie Partnerstwa.

Umowa ta jest pewnego rodzaju kontraktem pomiędzy Polską i Komisją Europejską, w którym nasz kraj przedstawia w jaki sposób za pomocą funduszy unijnych, chciałby zrealizować swoje cele rozwojowe. Dokument ten został zatwierdzony przez Rząd 15 stycznia 2013 roku.
W dokumencie przedstawiono m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły starać się o dofinansowanie, układ programów operacyjnych, szkic systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne.
Decyzje w kwestii unijnego budżetu na lata 2014-2020 zostały zatwierdzone przez Radę Europejską. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski, Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację polityki spójności.

Jaka kwota zostanie przekazana na politykę spójności ?

Polska na ten cel otrzyma 72,9 mld euro. Schemat inwestycji tych środków, został przedstawiony na obrazku poniżej. 
 
Zgodnie z treścią zawartą w Umowie Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów będzie przeznaczone 60% funduszy strukturalnych. 
 
Przedstawione kwoty wynikają głównie podziału, który oparty został o metodologie stosowaną przez Komisję Europejską. Do tej kwoty zaliczyć można również dodatkowe fundusze, które pochodzą z podziału rezerwy programowej czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).