Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Programy Operacyjne na lata 2014-2020.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej zostanie zrealizowana w 6 programach krajowych – w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych, czyli RPO.

· Program Infrastruktura i Środowisko, którego celem będzie wspieranie gospodarki, która efektywnie korzysta z zasobów przyjaznych środowisku, a także sprzyja spójności terytorialnej i społecznej. Ten program będzie w sposób szczególny promował miasta, przeznaczając im środki finansowe w obszarze transportu oraz podniesienia efektywności energetycznej.

· Program Inteligentny Rozwój, którego celem będzie pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w Polsce za pomocą zwiększenia nakładów prywatnych na badania i rozwój. Nakłady te będą skoncentrowane na budowie nowych sektorów biznesu, wzmacnianiu tych już istniejących, a także na rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Odbiorcami tego wsparcia będą głównie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe.

· Program Wiedza, Edukacja, Rozwój
, którego zadaniem będzie wsparcie skuteczności, jakości i otwartości szkolnictwa wyższego. Będzie stosowany równolegle z 16 regionalnymi programami operacyjnymi, aby jak najlepiej dostosować wsparcie do potrzeb każdego z regionów.

· Program Polska Cyfrowa, który jest nowością, kierowany w stronę technologii informacyjno-komunikacyjnych, przede wszystkim do tworzenia sieci szerokopasmowych i rozwoju e-usług publicznych.

· Program Polska Wschodnia, czyli to dodatkowy instrument, który ma być wsparciem dla makroregionu. W nim największy nacisk położony zostanie na poprawę pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej za pomocą działań na rzecz wzmocnienia rozwoju gospodarczego, w tym podniesienia poziomu innowacyjności jej gospodarki oraz rozwoju rynków pracy w makroregionie, jakimi są główne ośrodki miejskie.

· Program Pomoc Techniczna, którego głównym zadaniem jest zapewnić sprawny system wdrażania funduszy polityki spójności.

· Regionalne Programy Operacyjne
, do których zadań należy zwiększanie konkurencyjności poszczególnych regionów Polski, a także poprawa jakości życia ich mieszkańców. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. RPO będą finansowane z EFRR oraz EFS.