Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

1 i 3 cel PO IR.

Na podstawie podpisanej Umowy Partnerstwa, która dotyczy dotacji unijnych kierowanych do Polski na lata 2014-2020, realizowane będą dwa główne cele tematyczne.
Są to:
Cel 1, który opiera się na wsparciu badań naukowych, rozwoju technologicznym i innowacyjnym.
Cel 3, który docelowo ma za zadanie podnieść konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw z sektora rolnego, a także sektora rybołówstwa i akwakultury.

Zarówno pierwszy, jak i trzeci cel finansowany będzie z funduszu EERP, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


CEL 1

→ Pierwszy priorytet inwestycyjny będzie opierał się o udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji, wsparcie ośrodków kompetencji leżących przede wszystkim w interesie Europy, a także podnoszenie doskonałości podczas tworzenia badań i innowacji.
Drugi cel inwestycyjny będzie polegał na promowaniu inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, pobudzeniu popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, wspieraniu badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanej zdolności produkcyjnych, a także pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii o ogólnym przeznaczeniu.


CEL 3

→ Pierwszy priorytet inwestycyjny będzie polegał na promowaniu przedsiębiorczości poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów, a także wspieraniu nowych firm,
Drugi cel inwestycyjny to opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
Trzeci cel inwestycyjny, czyli wspieranie zdolności małych i średnich przedsiębiorstw w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego.


PO IR 2014-2020,