Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Dokumenty strategiczne, które regulują politykę spójności w latach 2014-2020.

Realizacja projektów Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020, będzie opierała się na dokumentach, które zostaną opracowane przez poszczególne państwa należące do UE.

Treść, zakres i założenia, jakie będą w nich zawarte wynikają z dokumentów strategicznych:
unijnych – Strategia Europa 2020,
krajowych – Strategia rozwoju kraju do roku 2020,
zintegrowane strategie dotyczące innowacyjności, transportu, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, energetyki i środowiska, sprawności państwa, rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa, a także obszarów wiejskich.

Październik 2011 był czasem prezentacji pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-2020, który głównie opiera się na rozporządzeniach ogólnych, ale również rozporządzeniach dotyczących poszczególnych Funduszy Europejskich.


Natomiast marzec 2012 to zaprezentowanie Wspólnych Ram Strategicznych, które państwom należącym do UE powinny ułatwiać przygotowanie do wdrożenia nowej perspektywy finansowej.

Podstawowymi dokumentami, które zostały w Polsce przygotowane na potrzeby perspektywy finansowej na lata 2014-2020 są :
→ Umowa Partnerstwa,
→ Kontrakt Terytorialny.