Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Kilka słów na temat JAP. Co to jest ? Kogo dotyczy ?

JAP (ang. Joint Action Plan) w tłumaczeniu na język polski, oznacza Wspólny Plan Działania i jest nowym rodzajem operacji, jakie realizowane będą przez Polskę i Komisję Europejską, aby zrealizować wyznaczone cele.
Wspólny Plan Działania może zostać sfinansowany z EFS, a także EFRR. Może stanowić część jednego lub kilki Programów Operacyjnych, przez co ma możliwość ustanowienia użytecznego instrumentu, który będzie mógł wspierać ściślejszą integrację różnych funduszy, które zmierzają do osiągnięcia wspólnego celu.
Odbiorcami wspomnianego planu mogą zostać jedynie podmioty publiczne, a minimalna wartość tego typu przedsięwzięć będzie wynosiła 10 mln euro lub 20% alokacji danego programu operacyjnego.
Nowoczesny charakter JAP działa na zasadach rozliczenia uproszczonego, nie na podstawie faktur. Działania rozliczane będą za pomocą płatności ryczałtowych w oparciu o osiągnięte wskaźniki – produkty i rezultaty, a nie rzeczywiście poniesione wydatki.