Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Najważniejsze cele do osiągnięcia dzięki wsparciu z polityki spójności w latach 2014-2020.

Zdecydowanie głównym celem rozwoju Polski w najbliższych latach jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych, a także instytucjonalnych potencjałów, które mają zapewnić szybszy i bardziej zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia w Polsce. 
 
Cel realizowany będzie w obszarach takich, jak:
konkurencyjna gospodarka,
spójność społeczna i terytorialna,
sprawne i rozwinięte państwo.


W rozporządzeniu dotyczącym przyszłej perspektywy finansowej w naszym kraju w latach 2014-2020, zostało określone 11 celów tematycznych, do których można zaliczyć:
 1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje.
 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 3. Podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.
 4. Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
 5. Promowanie dostosowań do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzaniu ryzykiem.
 6. Ochrona środowiska naturalnego i wsparcie efektywności wykorzystywanych zasobów.
 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.
 8. Wsparcie zatrudnienia i mobilności pracowników.
 9. Wsparcie włączenia społecznego i walki z ubóstwem.
 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
 11. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.