Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Przyszłe programy operacyjne w skrócie.

Przewidywane programy operacyjne:

Celem PO, który ma dotyczyć innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze strefą biznesu będzie znaczne pobudzenie polskiej gospodarki, zwiększenie nakładów prywatnych na badania i rozwój, wspieranie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej. 

Celem PO związanego z rozwojem kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego i dobrego rządzenia jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, ale również poprawa administracji publicznej.

Celem PO, który ma dotyczyć gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego, będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów bardziej przyjaznych środowisku, sprzyjającej zachowaniu dziedzictwa kulturowego, spójności społecznej i terytorialnej. 

Celem PO, który dotyczyć będzie rozwoju cyfrowego jest stworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych, zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu i podniesienie kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych.

Cel PO dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich, będzie poprawa konkurencyjności sektora rybołówstwa i akwakultury, odpowiednie zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w kwestii klimatu.

Celem PO, który ma dotyczyć rozwoju obszarów morskich i rybackich będzie podniesienie konkurencyjności sektora rybołówstwa i akwakultury, ochrona środowiska naturalnego i wsparcie efektywności wykorzystania zasobów.

Celem PO dotyczącego Polski Wschodniej będzie umocnienie pozycji rozwojowej i konkurencyjnej pięciu wschodnich województw, poprzez wzmocnienie wzmocnienie przewag konkurencyjności wynikających z ponadregionalnych specjalizacji.

Celem regionalnych PO będzie uatrakcyjnienie regionów w Polsce oraz poprawa życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i likwidowanie barier rozwojowych. Głównie nacisk będzie położony na wsparcie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.


Program Operacyjny Inteligenny Rozwój