Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Jacy partnerzy zostaną włączeni w proces programowania, a następnie wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020 ?

Realizacja Funduszy Europejskich będzie działała na zasadzie partnerstwa, co będzie oznaczało zobowiązanie do stałej i zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządami, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Instrumentami, które umożliwiają włączenie partnerów w te procesy mogą być:
grupy robocze, które pracują nad przygotowaniem programów operacyjnych w danym obszarze tematycznym,
konferencje, warsztaty i spotkania konsultacyjne,
konsultacje programów operacyjnych prowadzone w trybie online,
udział przedstawicieli partnerów w pracach komitetów monitorujących,
udział przedstawicieli partnerów w grupach roboczych do spraw ewaluacji,
włączanie partnerów w akcje informatyczno-promocyjne i edukacyjne.

W fazie programowania bardzo istotną kwestią jest włączenie partnerów w proces przygotowania programu poprzez umożliwienie im udziału w pracach grup roboczych oraz zapewnienie im dostępu do aktualnych informacji, analiz i ekspertyz tematycznych.

Dokumenty strategiczne, przed ich zatwierdzeniem są poddawane konsultacjom społecznym (czas ich trwania nie może być dłuższy niż 35 dni). Należy jednak pamiętać o tym, że aby wniosek o dotację był brany pod uwagę, to konieczna jest jego zgodność z celami, jakie przewidują poszczególne programy m.in. cele POIR.

Poszczególne samorządy regionalne są kluczowym partnerem w programowaniu i realizacji Umowy Partnerstwa. Wraz z decentralizacją zarządzania Funduszami Europejskimi i wprowadzaniem nowego instrumentu – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wzrosła ich rola.

Istotność włączania partnerów w prace związane z polityką spójności potwierdza opracowanie przez Komisję Europejską „Europejskiego Kodeksu Postępowania w dziedzinie partnerstwa”, który zawiera określenie celów i kryteria służące wspieraniu partnerstwa oraz ułatwiające dzielenie się informacjami, doświadczeniami, rezultatami i dobrymi praktykami.