Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Krótko na temat ZIT.

ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są nowym pomysłem na współpracę pomiędzy samorządami. Polega to ma tym, że miasta i otaczające je gminy, a także władze województw wspólnie określą cele do zrealizowania, do których będą dążyć wspólnymi siłami. 
 
Co to takiego ZIT ?
Jest to nowe narzędzie, które przedstawione zostało przez Komisję Europejską w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Jego zadaniem będzie połączenie jednostek samorządów terytorialnych, aby następnie móc realizować wspólne przedsięwzięcia. Działanie to będzie mogło poszerzyć możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Dla kogo przeznaczona jest współpraca w ramach ZIT ?
Program ten będzie realizowany na terenie wszystkich miast wojewódzkich i obszarów dla nich funkcjonalnych. Prócz tego zarząd wojewódzki będzie mógł decydować o finansowaniu ZIT w mniejszych ośrodkach .

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie ?
Ogólna idea ZIT to współpraca pomiędzy poszczególnymi samorządami w celu całkowitego połączenia wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Dlatego projekty, które będą miały być realizowane, będą musiały być wzajemnie ze sobą powiązane i komplementarne.
ZIT w szczególności przeznaczy pieniądze na:
→ rozwój transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,
→ tzw. rewitalizacja, czyli przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego,
→ poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze funkcjonalnym miasta,
→ wsparcie efektywności energetycznej, czyli kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach mieszkaniowych,
→ promowanie produktów turystycznych, poprawa jakości sanitariatów publicznych dotyczących całego obszaru funkcjonalnego,
→ polepszenie warunków badań, rozwoju technologicznego i innowacji.
Z czego finansowane będą ZIT ?
Środki przeznaczone na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą pochodziły z Regionalnych programów Operacyjnych (RPO). Wdrażanie ZIT na terenie miast wojewódzkich i obszarów z nimi powiązanymi będą możliwe dzięki tzw. rezerwie programowej i podstawowej alokacji RPO. Prócz tego jest szansa, aby wszystkie ZIT otrzymały dodatkowe preferencje w procesie wyboru projektów w ramach krajowych programów operacyjnych (głównie PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Polska Wschodnia).