Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

PO PT – Pomoc Techniczna

Zadaniem tego programu jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania funduszy polityki spójności.
Jakie są główne cele tego programu ?
zapewnienie sprawnej realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a także wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych,
efektowne rozpowszechnianie informacji, promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji między wszystkimi uczestnikami, którzy biorą udział w procesie realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.
Kto może zostać beneficjentem PO PT ?
podmiot sektora finansów publicznych,
jednostki samorządów terytorialnych,
partnerzy społeczno-gospodarczy,
organizacje pozarządowe.