Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

PO IR – oś priorytetowa 2/3.

Realizacja drugiej osi priorytetowej będzie w głównej mierze polegała na wzroście innowacyjności wśród polskich przedsiębiorstw.
Ta część priorytetowa została podzielona na cztery cele szczegółowe:
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstw
 • zwiększenie stopnia komercjalizacji w kwestii badań naukowych
 • poprawa umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw
 • poprawa stosunków współpracy między przedsiębiorcami

W ramach drugiej osi priorytetowej będą mogły być realizowane przedsięwzięcia takie, jak:

 • projekt „od pomysłu do przemysłu”
 • projekty przedsiębiorców o wysokim potencjale innowacyjnym
 • wsparcie otwartych innowacji
 • tworzenie warunków dla B+R
 • ułatwienie dostępu do kapitału przeznaczonego na innowacje
 • rozwój jednostek z otoczenia biznesu


  dofinansowanie poir, PO IR