Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Na czym polega Program Operacyjny Kapitał Ludzki ?

PO Kapitał Ludzki to jeden z programów, który wdrażany był w latach 2007-2013.

Pieniądze, które były rozdzielane z tego tytułu pochodziły z EFS, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego, a cała kwota była szacowana na 11,5 mld euro. Zadaniem EFS jest wspieranie polityki społecznej, a także finansowanie rozwoju zasobów ludzkich, a także przeciwdziałania bezrobociu.

Celem tego programu było pełne wykorzystanie zasobów potencjału ludzkiego, co miało mieć miejsce przez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, poprawa poziomu wykształcenia społeczeństwa, a także wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL ma również na celu przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, wzrostowi zatrudnienia, ale także poprawie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami członkowskimi w UE.


W ramach tego Programu Operacyjnego, wnioski będą rozpatrywane na dwa sposoby:
 • systemowy, który odgórnie będzie określał beneficjentów (imienne wyznaczenie lub uszczegółowienie wymagań, które muszą spełnić odbiorcy),
 • konkursowy, czyli jak sama nazwa wskazuje, projekty będą realizowane w ramach konkursów, w których wziąć udział mogą wszystkie podmioty takie, jak:
  instytucje rynku pracy, 
  instytucje szkoleniowe, 
  jednostki administracji rządowej i pozarządowej, 
  przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, 
  organizacje pozarządowe,
  instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.
Zwycięzcy tych konkursów będą mieli szansę otrzymać bezzwrotną pomoc finansową, która następnie będzie musiała zostać przeznaczona na realizację całego planowanego projektu.