Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Jakie błędy najczęściej popełniane są w trakcie sporządzania wniosku ?błędy we wniosku


W takim razie – co często przekreśla wniosek na otrzymanie dotacji ?

Od razu przejdę do konkretów, abyś wiedział, czego się wystrzegać.

 1. Podanie różnej sumy kontrolnej na wersji papierowej i elektronicznej.

 2. Brak spójności nazwy i adresu osoby składającej wniosek we wniosku i dokumencie rejestrowym.
 3. Niezgodności w tytule projektu oraz nazwie wnioskodawcy z niektórymi składanymi dokumentami.
 4. Brak poprawnej daty rozpoczęcia działalności.
 5. Brak potwierdzenia na upoważnieniu od notariusza, które pozwala na reprezentowanie wnioskodawcy.
 6. Ubieganie się o wyższą kwotę wsparcia niż przewidują to założenia.
 7. Nie wywiązanie się z kryteriów instytucji organizującej nabór wniosków.
 8. Nie ujawnienie informacji o źródłach planowanego finansowania projektu.
 9. Źle dobrany kod PKD.
 10. Niespójne podanie liczby i wartości planowanego zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 11. Zbyt krótkie uzasadnienie potrzeby poniesienia wskazanych kosztów.
 12. Niespójnie zapisana liczba i opis wprowadzanych innowacji i nowości technologicznych.
 13. Nieprecyzyjnie opisane m.in. jednostki miary, koszty budowlane, montażu, koszty zbiorcze, itp.
 14. Nie wpisanie „nie dotyczy” oraz zer w niewypełnianych polach wniosku.
 15. Brak określenia skali i czasu, przez który będą wdrażane innowacje.
 16. Brak wymaganych przez instytucję załączników, co uniemożliwia jego weryfikację.
 17. Brak spójności pomiędzy biznesplanem, a rachunkiem zysków i strat.
 18. Nie opracowanie kosztorysów.
 19. Błędy rachunkowe