Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

EaSI – Program europejski na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

Co jest ogólnym celem ?

Wspieranie zatrudnienia i polityki społecznej, a także ułatwienie mobilności pracowników na całym terytorium Unii Europejskiej będzie głównym celem, do którego realizacji będziemy zmierzać. W głównej mierze będzie polegało to na zapewnieniu opieki społeczeństwu, które tego wymaga, zwalczaniu ubóstwu i wykluczeniom społecznym, ale również polepszaniu warunków pracy.

Osie EaSI:

1. PROGRESS – ulepszenia w kwestii zatrudnienia i polityki społecznej m.in.:
walka z bezrobociem (głównie wśród młodych osób),
opieka społeczna, zapobieganie ubóstwu,
poprawa warunków pracy.

Przeznaczenie: do władz lokalnych, regionalnych, krajowych, Urzędów Pracy i Urzędów Statystycznych, organizacji pozarządowych, organizacji zrzeszających partnerów społecznych, szkół wyższych i ośrodków badawczych oraz mediów.

2. EURESS – wspieranie Europejskiej Sieci Mobilności Zawodowej, która zapewnia informację, doradztwo oraz różnego rodzaju usługi rekrutacyjne zarówno dla kandydatów na pracowników, jak i pracodawców; w tym:
dostępność ofert pracy i aplikacji na konkretne stanowiska,
rozwój usług związanych z rekrutacją, 
partnerstwo transgraniczne.

Przeznaczenie: do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, Urzędów Pracy, a także organizacji zrzeszających partnerów społecznych.

3. Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna – zwiększenie dostępności do mikrokredytów i mikropożyczek dla osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, a które chciałyby otrzymać wsparcie dla swoich firm.


EaSI