Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Konkursy PO IR!

Priorytet 1 – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw:
 • poddziałanie 1.1.1,
 • poddziałanie 1.1.2.
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R:
 • projekty B+R realizowane w ramach programy sektorowego INNOLOT,
 • projekty B+R realizowane w ramach programy sektorowego INNOMED.

Priorytet 2 – wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.

 • poddziałanie 2.3.1 Proinnwoacyjne usługi IOB dla MSP,
 • poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP,
 • poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
 • poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Priorytet 3 – wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
 • poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock,
 • poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek,
 • poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Priorytet 4- badania naukowe i prace rozwojowe.
 • poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki,
 • poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.
Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.