Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

O Krajowych Programach Operacyjnych...

Na lata 2014-2020, kiedy realizowana będzie perspektywa finansowa, planowane jest 6 programów operacyjnych, do których można zaliczyć:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, którego głównym celem jest zadbanie o ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu, transport, a także bezpieczeństwo energetyczne. Program ten wspiera promocję miast, dla których przeznaczono specjalne środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej.
→ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który polega na wsparciu Polski w dziedzinach edukacji, badań naukowych, czyli tzw. innowacji, a także społeczeństwa cyfrowego. Środki finansowe przeznaczone na ten cel, będą pochodziły z funduszu Unii Europejskiej, który ma wspomagać kraje takie, jak Polska w rozwoju gospodarczym.
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój głównie będzie opierał się na wsparciu jakości, skuteczności i otwartości wyższego szkolnictwa w Polsce. Jego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, a także poprawa funkcjonalności użyteczności publicznej.
Program Operacyjny polska Wschodnia został stworzony w celu poprawy konkurencyjności Polski Wschodniej, mając na uwadze obszar województw o najniższym PKB. Działania tego programu głównie zostaną oparte o dążenie do rozwoju regionalnego w tych regionach oraz podniesienie poziomu innowacyjności.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa w główniej mierze będzie skupiał się na poprawie jakości życia poprzez wykorzystanie potencjału cyfrowego. Obszarem działania tego programu będzie technologia informacyjno-komunikacyjna, tworzenie sieci szerokopasmowych i rozwój usług publicznych świadczonych w sieci.
Program Operacyjny Pomoc Techniczna opiera się na poprawie możliwości administracyjnych, stworzeniu dobrze działających systemów monitorowania i oceny, wspieraniu działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych.

Programy Krajowe są realizowane w ramach polityki spójności. Jednak nie zostały one jak na razie określone ostatecznymi proporcjami podziału budżetu. Jedynie ustalono propozycję takiego podziału.