Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Na jakie obszary tematyczne będzie głównie skierowana największa koncentracja środków finansowych ?

Aby pomóc w koncentrowaniu środków finansowych na określonych dziedzinach, ustanowiono tzw. ring fencing, czyli pułapy finansowe dla poszczególnych obszarów tematycznych.
Zatwierdzono, że minimum 50% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w regionach słabo rozwiniętych i 60% środków na Mazowszu, powinno zostać przeznaczone na obszar innowacji, badań naukowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, konkurencyjności przedsiębiorstw, a także w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Ostatni sektor powinien być wspierany szczególnie (minimalnie 10% środków w 15 województwach i minimalnie 20% środków w województwie Mazowieckim).
Następny ring fencing został ustanowiony w odniesieniu do realizacji celów społecznych, które dotyczą zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji (regiony słabo rozwinięte to 20-25%, a na Mazowszu 40-50%).
 


W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego minimalnie 20% środków musi zostać przeznaczone na działanie dotyczące włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa. W przypadku tego funduszu koncentracja tematyczna określa obowiązek przeznaczenia ok. 60% środków na maksymalnie 4 priorytety inwestycyjne w ramach każdego programu operacyjnego w regionach najsłabiej rozwiniętych.
Ważne jest również, że należy pamiętać o wzmocnieniu polityki miejskiej. Komisja Europejska wyszła z propozycją, aby z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój miast przeznaczyć 5% środków.


Docelowym efektem działań wspierania inwestycji w latach 2014-2020, będzie poprawa funkcjonowania gospodarki. Zamiarem Europy 2020 jest zwiększenie nakładu na badania naukowe, rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość. Zwiększy się również znaczenie gospodarki niskoemisyjnej. Zwiększy się również pomoc dla osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności, a także wsparcie w kwestii godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Największy udział w poprawie stanu gospodarki będzie miał transport zrównoważony. W sporym stopniu znajdą się również pieniądze na rozwój infrastruktury, połączeń kolejowych i drogowych, a także na ochronę środowiska czy „zielonej” energetyki.